Onze MVO-strategie voor 2025

In 2016 begon DNS Belgium na te denken over een duurzaamheidsstrategie. We deden tevoren uiteraard al inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Die inspanningen werden echter niet geruggesteund door een duurzaamheidsstrategie en waren niet gekoppeld aan concrete doelstellingen. 

Daar kwam in 2016 verandering in. We werkten een duurzaamheidsstrategie uit waarin we verschillende doelstellingen definieerden, KPI’s bepaalden en acties ontwikkelden om die doelstellingen te behalen. We baseerden ons hiervoor op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de ISO26000 duurzaamheidsrichtlijnen. Een grondige analyse bepaalde de prioritaire onderwerpen, doelstellingen en actieplannen. We hadden aandacht voor de belangen van de leden van onze organisatie, voor consumenten- en sociale belangen. In nauwe samenwerking met onze stakeholders integreerden wij ethische kwesties en milieukwesties in onze activiteiten en onze kernstrategie.

Om tot onze strategie te komen namen we samen de volgende stappen: 

 1. Analyse van de maatschappelijke context
 2. Benchmarking
 3. Bepaling van de belangrijkste stakeholders
 4. Analyse van de duurzaamheidsuitdagingen 
 5. Consultatie van stakeholders
 6. Ontwikkeling van de uiteindelijke strategie

Daarbij definieerden we volgende stakeholdergroepen 

 • De medewerkers van DNS Belgium.
 • De leden van de beleidsraad omdat zij de leden van onze organisatie vertegenwoordigen. 
 • De leden van het registrarforum als vertegenwoordigers van de registrars
 • De leden van het strategisch comité voor .be. Zij vertegenwoordigen de belanghebbers vanuit de overheid en andere officiële instanties. 

Bij de analyse van de duurzaamheidsuitdagingen gingen we na wat duurzaamheid in de praktijk betekent voor DNS Belgium. We analyseerden aan de hand van de ISO 26000-norm onze kernactiviteiten om zo de belangrijke duurzaamheidsthema’s te kunnen definiëren. Deze toetsten we af tijdens een aantal diepte-interviews met directieleden. Het resultaat waren negentien duurzaamheidsthema’s die alle kernactiviteiten van onze organisatie raakten: 

 • Inspirerende werkplek
  • Bedrijfsethiek
  • Talentontwikkeling
  • Diversiteit & gelijke kansen
  • Aantrekkelijke werkomgeving
  • Medewerkersbetrokkenheid
  • Transparante communicatie
 • Leider in security
  • Policy compliance
  • Innovatie van technologie en processen
  • Operationele betrouwbaarheid
  • Privacy en informatieveiligheid
 • Digitaal bewustzijn
  • Kosten efficiëntie
  • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Duurzaam ketenbeheer
  • Duurzame mobiliteit
  • Afvalbeheer & recyclage
  • Verantwoord aankopen
  • CO2-voetafdruk
  • Partnerschappen
  • Stakeholdermanagement
  • Klanttevredenheid

Die negentien thema’s hebben we dan voorgelegd aan de stakeholders. Op basis van de antwoorden stelden we een materialiteitmatrix op. Deze hielp ons de thema’s die van materieel belang zijn voor onze duurzaamheidsstrategie te bepalen. De 19 thema’s werden gegroepeerd in vier pijlers met 3 onderwerpen. De thema’s bedrijfsethiek, talentontwikkeling, Diversiteit & gelijke kansen, Aantrekkelijke werkomgeving, Medewerkers betrokkenheid en transparante communicatie werden samengevoegd in de pijler Inspirerende werkplek.

De thema’s Policy compliance, innovatie van technologie en processen, Operationele betrouwbaarheid, Privacy en informatieveiligheid werden samengevoegd in de pijler Leader in security.

De thema’s kosten efficiëntie en maatschappelijke betrokkenheid werden samengevoegd tot digital awareness (digitaal bewustzijn). De pijler duurzaam ketenbeheer werd gevormd door de thema’s duurzame mobiliteit, afvalbeheer & recyclage, verantwoord aankopen, CO2-voetafdruk, Partnerschappen, Stakeholdermanagement en klanttevredenheid. Sindsdien hebben we de lat elk jaar wat hoger gelegd en blijven we nieuwe initiatieven nemen om nog duurzamer te ondernemen.

De duurzaamheidsstrategie werd goedgekeurd door de raad van bestuur. Zij hebben ook het ambitieniveau vastgesteld op vijf op vijf. De algemeen directeur en de CSR-manager werden belast met de uitvoering van de strategie. Om de voortgang van de duurzaamheidsinitiatieven te waarborgen, wordt er jaarlijks een budget en een jaarplan opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Maandelijks ontvangen zij gedetailleerde rapportages waarmee ze de voortgang monitoren en evalueren. Op deze manier blijft de raad van bestuur actief betrokken bij duurzaam ketenbeheer binnen DNS Belgium.

Na vijf jaar vonden we het tijd om ons MVO-beleid onder de loep te nemen en te updaten. In 2021 herwerkten we onze duurzaamheidsstrategie grondig en bepaalden we nieuwe doelstellingen die we willen realiseren tegen 2025. Onze vernieuwde duurzaamheidsstrategie stippelt het MVO-beleid uit voor de komende vier jaar.

Visie en doelstelling van de MVO-strategie

In een gedigitaliseerde maatschappij waar iedereen zich bewust is van de mogelijkheden van en toegang heeft tot de voordelen van domeinnamen, willen wij op een duurzame manier een 'centre of excellence' zijn voor zaken gerelateerd aan domeinnamen.

We zijn ons bewust van de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. De negatieve effecten ervan sporen we op en we trachten ze te voorkomen, te verminderen of de gevolgen ervan te compenseren. De positieve effecten van onze bedrijfsvoering versterken we zo veel mogelijk. Dat doen we niet alleen. We sluiten hiervoor partnerschappen af met externe stakeholders.

Wij hebben in alles wat we doen aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen, sociale, ethische en milieukwesties. En we proberen zoveel mogelijk gedeelde meerwaarde creëren voor onze stakeholders, de internetgemeenschap en de samenleving als geheel.

Ons MVO-beleid steunt op vier pijlers:

 1. inspirerende werkplek
 2. leider in security
 3. digitaal bewustzijn
 4. duurzaam ketenbeheer

Inspirerende werkplek

DNS Belgium is een bedrijf dat duurzaam omgaat met haar medewerkers. Door gedeelde waarde te creëren voor alle stakeholders en de samenleving vinden onze werknemers zingeving en erkenning in hun werk.

DNS Belgium voert een progressief, duurzaam en waardengedreven personeelsbeleid zodat onze medewerkers trots zijn op het bedrijf waarvoor ze werken.  

Vanuit deze visie hebben wij drie impactdomeinen gedefinieerd met doelstellingen die we willen realiseren tegen 2025.

1. Learning and development

In onze snel veranderende maatschappij kunnen alleen organisaties die investeren in lerende medewerkers duurzaam groeien. Daarom blijven we investeren in onze mensen. Ons doel is 12 opleidingsdagen per jaar per medewerker te voorzien.

Om dat te bereiken gaan we o.a. het belang van bepaalde ontwikkelingstrajecten benadrukken en de drempel ertoe verlagen. Door kennisdeling gaan we de leercultuur bevorderen. Medewerkers die een bepaalde opleiding volgden, gaan de opgedane kennis achteraf met hun teamgenoten delen.

2. Welzijn op het werk

Voor DNS Belgium staat het mentale en fysieke welzijn van haar werknemers op de eerste plaats. We peilen daarom regelmatig naar het welzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers en we ondernemen verschillende acties om het algemeen en persoonlijk welzijn te bevorderen.

We voeren een gericht communicatiebeleid om mogelijke drempels om intern of extern hulp te zoeken wegnemen. Daarvoor hebben we permanent 1 preventieadviseur en 2 vertrouwenspersonen in dienst. HR communiceert minstens maandelijks over de welzijnsmiddelen.

Onze werknemers kunnen gebruik maken van de diensten van Pulso, een expertisecentrum voor psychosociaal welzijn op het werk. Ze hoeven ons daar geen reden voor op te geven en er is geen terugkoppeling vanuit Pulso naar DNS Belgium.

En minstens zes keer peer jaar organiseren we een actie rond welzijn die focust op preventie, bewustmaking, verbinding, betrokkenheid. Dat gaat van sportmanifestaties tot keynotes.

3. Diversiteit

Tegen november 2022 stellen we een diversiteitsplan op dat we vanaf 1 januari 2023 gaan implementeren. Dat doen we omdat we verscheidenheid binnen onze organisatie hoog in het vaandel dragen. We hebben het dan niet alleen over verschillen in geslacht en cultuur, maar ook over bijvoorbeeld leeftijd en kennis.

Leider in security

DNS Belgium streeft naar een kwalitatieve en veilige internetervaring voor iedereen. We doen aan research en development om onze inspanningen op dat domein continu te verbeteren en zo het misbruik in onze domeinnaamzones te verminderen.

1. Veiligheid van onze domeinnaamzones

Tegen 2025 streven we ernaar alle nieuwe domeinnamen in onze domeinnaamzones op een zo klantvriendelijk mogelijke manier te verifiëren voor ze in de zone komen. We blijven investeren in de ontwikkeling van onze crawler zodat we frauduleuze websites sneller vinden en offline kunnen halen.

De menselijke factor is cruciaal in cybersecurity. We houden daarom jaarlijks één bewustmakingscampagne via onze eigen communicatiekanalen.

2. Interne cybersecurity

DNS Belgium investeert continu in haar eigen cybersecurity via de driejaarlijkse vernieuwing van haar ISO27001-certificering. We voeren jaarlijks vier interne en twee externe audits uit.

We blijven ook de competenties van onze medewerkers op het vlak van cybersecurity ontwikkelen. Tegen 2025 hebben we de basiscompetenties opgenomen in alle functieprofielen en hebben al onze medewerkers de relevante trainingen gevolgd.

3. Voortrekkersrol

We nemen een voortrekkersrol op in eigen land en internationaal wanneer het over cybersecurity gaat. Bij internationale samenwerkingsorganen nemen we een leidende rol op in werkgroepen die relevant zijn voor cybersecurity. Minimaal zes keer per jaar nemen we aan dergelijke werkgroepen deel.

Digitaal bewustzijn

Digitalisering is voor DNS Belgium een van de motoren van een meer duurzame toekomst. We hechten er daarom veel belang aan te investeren in vaardigheden, kennis en inzichten van de internetgebruikers, zodat zij op een kritische manier deel kunnen blijven nemen aan een wereld die steeds meer digitaal wordt.

Het is voor DNS Belgium onaanvaardbaar dat niet iedereen toegang heeft tot die digitale wereld of over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om basishandelingen te kunnen uitvoeren. We nemen talloze initiatieven om dit tegen te gaan. Zo hebben we het charter digitale inclusie ondertekend en zetten we ons actief in om de doelstellingen ervan te verwezenlijken.

Via DigitalForyouth.be – dat met onze steun tegen 2025 zelfstandig haar doelstellingen zal kunnen realiseren – vergroten we dan weer de digitalisering van jongeren.

Maar ook door onze eigen diensten en toepassingen laagdrempelig te maken, hopen we het internet en de kennis errond toegankelijk te maken voor iedereen.

Duurzaam ketenbeheer

Samen met onze stakeholders en partners nemen we sociale en groene initiatieven. DNS Belgium onderschrijft het belang van de Sustainnable Developement Goals van de Verenigde Naties en streeft ernaar tegen 2025 het certificaat van SDG-Ambassadeur te behalen. Daartoe nemen we jaarlijks deel aan het VCDO, het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.

We zijn transparant over onze milieu-impact en leggen jaarlijks verantwoording af over onze doelstellingen. We berekenen jaarlijks onze CO2-voetafdruk en realiseren elk jaar een lineaire reductie van onze CO2-uitstoot van 3% ten opzichte van onze uitstoot in 2016. Door de daadwerkelijk geproduceerde CO2 te compenseren is DNS Belgium is al jaren op rij klimaatneutraal.

We proberen anderen zoveel mogelijk bij onze duurzaamheidsstrategie te betrekken door bijvoorbeeld actief te communiceren over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We ontwikkelen tegen eind 2022 ook een plan om onze registrars te betrekken bij onze duurzaamheidsstrategie. We verkiezen lokale en duurzame initiatieven en stemmen ons aankoopbeleid hierop af. We werken hiervoor een globaal duurzaam aankoopbeleid uit tegen 2025.

Als je je geschaad voelt in je rechten of vragen hebt over ethische kwesties die te maken hebben met onze bedrijfsvoering of partnerschappen, neem dan contact met ons op via legal@dnsbelgium.be. Ons team staat klaar om jouw vragen te beantwoorden en advies te bieden. We respecteren je privacy en zullen vertrouwelijk met jouw informatie omgaan.

Sinds 2019 vind je onderaan de artikels en sommige pagina’s op de website SDG-icoontjes. Met die icoontjes geven we aan dat we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties ondersteunen.

Leer hier alles over de SDG-icoontjes

Meer weten?