Een jaar als geen ander

Financieel verslag 2020

Het zal niemand ontgaan zijn: 2020 was een jaar als geen ander. Voor DNS Belgium, kunnen we er een positieve balans uit opmaken.  

Op enkele maanden tijd heeft de digitalisering van onze maatschappij meerdere jaren vooruitgang geboekt. De Coronacrisis is hier zeker voor verantwoordelijk. Niet enkel moesten we allen van thuis uit werken, veel bedrijven moesten ook op zoek naar een online alternatief. We zien het resultaat van deze digitale sprong in onze cijfers. Een groot aantal zelfstandigen en kleine bedrijven maakten websites aan om verder te kunnen werken.  

Fraude bestrijden op het Belgisch internet 

Ook tijdens corona namen we onze taak om misbruik te bestrijden ernstig. Samenwerken met de nodige overheden om frauduleus gedrag op het internet tegen te gaan is één van onze prioriteiten. Hiervoor hebben we onze systemen geautomatiseerd en verbeterd. Zo zorgden we ervoor dat een deel van de mogelijk frauduleuze registraties er automatisch uitgepikt worden. Met deze screening blokkeren we domeinnamen die ons verdacht lijken. Ondanks dat de digitalisatie van onze wereld er een stuk op vooruit ging, merken we dat de cijfers op het vlak van misbruik niet mee stegen. In totaal hebben we 5.227 domeinnamen moeten blokkeren voor het jaar 2020, een daling tegenover 2019. Er is ook een grote vooruitgang geboekt in het controleren van de identiteitsgegevens van domeinnaamhouders. Dit is erg belangrijk om het surfen op het Belgisch internet veiliger te maken. Zo sporen we mogelijke fraude met domeinnamen snel op. Ons doel hierbij is om het vertrouwen in de digitale economie te verhogen. 

Een duidelijke groei

De aangroei van de registraties is al sinds 2013 niet meer zo hoog geweest als dit jaar. Er staan vandaag meer dan 1,7 miljoen .be-domeinnamen geregistreerd. Tijdens het jaar 2020 hebben we natuurlijk ook een stevige stijging gezien tegenover 2019. Zo waren er op het einde van 2020 meer dan 275.000 nieuwe domeinnamen, tegenover iets meer dan 226.000 aan het einde van 2019, meer dan 21% groei jaar op jaar.  

Een goed voorbereide ploeg, is een productieve ploeg

Dankzij een grondige interne voorbereiding op allerlei rampscenario’s vormde de overstap naar telewerk geen probleem voor ons. Eigenlijk vielen we terug op een noodscenario dat iedereen vooraf kende. Ondanks de onzekere periode bleven onze collega's met een exemplarische inzet ervoor zorgen dat het Belgisch internet zonder enige hapering bleef draaien. We bedanken ze hier allemaal voor!  

De productiviteit van onze medewerkers ging er met ongeveer 11% op vooruit tegenover 2019. Dat is vooral te wijten aan een hogere efficiëntie vanwege het thuiswerken, minder tijdsverlies in het woon-werk verkeer en kortere online meetings tegenover fysieke meetings. We bleven oog hebben voor de sociale band tussen de verschillende departementen en collega’s. Er werden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals een quiz, wandelmeetings, virtuele koffiepauzes die iedereen even lieten bijpraten, en anderen.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Door het telewerk is onze CO₂-voetafdruk ook sterk naar beneden gegaan. Volgens onze berekeningen zouden we vorig jaar 123 ton CO₂ uitgestoten hebben. Dit cijfer was uiteindelijk veel lager dan verwacht. De lagere CO₂-uitstoot en ons MVO-programma bezorgden ons de titel "SDG Champion", uitgereikt door VOKA. Deze benoeming versterkt onze wil om voorvechters te zijn op vlak van MVO.  

Met DigitalForYouth.be bereikten we nieuwe records. Zo haalden we niet minder dan 14.746 tweedehands laptops op, die we opgeknapt hebben. We hebben ze dan een tweede leven hebben gegeven door ze uit te delen aan voornamelijk Belgische scholieren in de tijden van thuisscholing. Het geboekte resultaat stroomde voort uit een weekend brainstorming, waar we na enkele dagen werk, bijna 2 miljoen euro aan financiering konden vinden. De golf van solidariteit heeft een sterke indruk nagelaten. Een duidelijk teken dat in moeilijke tijden mensen samenkomen om elkaar te helpen. Wij kregen hiervoor de steun van vele bedrijven en burgers.  

Op deze manier hebben we, naast meer dan 300 scholen voorzien te hebben van laptops, ook in 2020, meer dan 60 verschillende projecten gesteund. Een voorbeeld is het “Taalkot’ project van Abrusco, dat taal en computerlessen combineert voor jonge asielzoekers. Maar ook Ave Regina, die de opvoeding verzorgt voor kinderen met mentale achterstand.   

Samenwerking, aanpassingen en uitdagingen 

In het jaar 2020 werd DNS Belgium ook verkozen om deel uit te maken van de raad van bestuur van CENTR . Wij hopen hier ons steentje bij te dragen, en de uitwisseling van onze knowhow en ervaring tussen de verschillende registries in Europa te blijven voortzetten. We zijn er ook zeker van dat we hier nog gaan bijleren en zo onze diensten nog zullen verbeteren.  

Uiteraard was het coronajaar een zwaar jaar voor velen, met een grote hoeveelheid uitdagingen en moeilijkheden. Wij hebben getracht zoveel mogelijk zorg te dragen voor onze medewerkers om dat ongewone jaar enigszins te verlichten. Ondanks alles heeft DNS Belgium een topjaar achter de rug maar daar zit veel werk, aanpassingen, planning, vindingrijkheid en wilskracht achter.  

Op het einde van 2020 werkten er 35 personeelsleden voor DNS Belgium, waarvan 10 vrouwen en 25 mannen. In HR cijfers hadden we op 31 december 2020 31,3 FTE’s, waarvan 7,6 vrouwen en 23,7 mannen. 

Inspirerende werkplek - Een woord uit HR 

In 2020 heeft de corona crisis ons overvallen. Niettemin waren we in staat om vanaf dag 1 van de lockdown van thuis uit te werken dankzij ons business continuity plan. Vinger aan de pols houden was essentieel en door middel van regelmatige bevragingen waren we in staat op te volgen hoe dat thuiswerk liep, wat de noden waren en welke initiatieven we konden nemen om onze werknemers te helpen hun work/life balance in evenwicht te houden. We richten ook een denktank op om te definiëren hoe het nieuwe (post-corona) werken er zal uitzien voor DNS Belgium.

Ondanks de corona crisis hebben we in 2020 een aantal HR focuspunten kunnen verwezenlijken : 

 • Het klassieke evaluatieprincipe waar het jaarlijkse evaluatiegesprek centraal staat, maakt in 2020 niet langer deel uit van onze organisatie. De focus wordt voortaan gelegd op peer reviews en continue feedback. Daarnaast lanceren we een award principe waar we collega’s waarderen op basis van exceptionele prestaties maar besteden we ook extra aandacht aan het opvolgen van low en poor performance. 
   
 • Het S3 principe wordt geïntroduceerd in de organisatie en meer dan de helft van de werknemers heeft deelgenomen aan een intense online opleiding, verspreid over 3 halve dagen. In navolging van dit leertraject worden verschillende initiatieven en een S3 taskforce gelanceerd die zich richten op het verbeteren van efficiënt en constructief teamwerk en vergaderen in de hele organisatie. Debriefing van de lessons learned helpt ons om continu te verbeteren.
   
 • Sinds mei 2020 bieden we onze werknemers het mobiliteitsbudget aan waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrag dat ze vrij kunnen spenderen aan mobiliteitsoplossingen volgens hun specifieke behoeften.
   
 • Zoals elk jaar, wordt er ook in 2020 een cafetariaplan aangeboden met keuzes op maat van DNS Belgium.
   
 • In 2020 stellen we vast dat er niet altijd een duidelijk perspectief is voor ontwikkeling en verwachtingen binnen een bepaalde rol. We hebben nood aan een framework om zelfreflectie en constructieve en ontwikkelingsgerichte feedback te stimuleren. Om een dergelijk framework uit te werken, gaan we een samenwerking aan met een externe partij met als doel onze visie op loopbaanplanning te definiëren en competentieprofielen uit te werken op maat van DNS Belgium.

 

Jaarrekening 

                                                      Resultatenrekening in euro

  2020 2019 2018 2017
Inkomsten 
Inkomsten uit registratieactiviteiten 7.253.079,83 7.032.392 6.952.837 6.864.036
Nieuwe namen 1.040.330,00 939.371 970.672 1.031.574
Hernieuwingen 5.753.721,66 5.667.617 5.531.609 5.383.036
Transfers 332.030,33 292.908 301.422 316.341
Reactiveringen 93.889,17 101.014 114.672 99.182
Services 15.286,00 14.079 17.122 17.366
Transfers uit quarantaine 17.822,67 17.403 17.340 16.537
Validering applicatie/Veiling (nieuwe  gTLD   's) - - -
Financiële inkomsten 7.321,36 839 7.972 8.358
Geproduceerde vaste activa - - 541.224
Uitzonderlijke inkomsten - 2.140 - 2.913
Totaal inkomsten 7.260.401,19 7.035.371 6.960.809 7.416.531
 
Kosten 
Personeelskosten 4.006.353,69 3.815.099 3.641.717 3.317.571
Externe consultancy 263.551,25 243.776 235.113 590.433
Kosten van de technische operaties 705.795,07 755.227 679.902 925.546
Algemene kosten 1.005.672,67 963.576 1.007.957 1.207.431
Afschrijvingen 732.781,95 776.883 778.139 522.075
Financiële kosten 17.580,64 20.371 19.939 15.372
MVO en Duurzaamheid 351.351,10 152.428 46.659 92.497
Totaal kosten 7.083.086,37 6.727.360 6.409.426 6.670.925
 
RESULTAAT 177.314,82 308.011 551.383 745.606

Balans 

Activa 2020 2019 2018 2017
Vaste activa
Herstructureringskosten   525 15.717 30.910
Immateriële, materiële en financiële vaste activa 875.728 1.540.787 2.221.192 2.882.806
Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Handelsvorderingen 953.018 809.828,94 867.836 833.895
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Overige vorderingen 13.831 21.584 20.405 21.642
Geldbeleggingen en liquide middelen 6.596.790 5.897.010 5.069.236 3.674.035
Overlopende rekeningen 356.947 280.195 179.382 225.574
Totaal activa 8.796.314 8.549.929 8.373.768 7.668.862

 

Passiva           2020 2019 2018 2017
Eigen vermogen
Overgedragen resultaat 2.398.929 2.090.918 1.539.535 793.930
Resultaat van het boekjaar 177.315 308.011 551.383 745.606
Vreemd vermogen
Leveranciers 739.726 813.946 874.805 751.117
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 829.892 722.210 814.250 805.581
Voorschotten  registrars   1.250.389 1.349.572 1.367.225 1.371.357
Overlopende rekeningen 3.400.063 3.265.272 3.226.570 3.201.271
Totaal passiva  8.796.314 8.549.929 8.373.768 7.668.862