Aanhoudende digitalisering

Financieel verslag 2021

Het voorbije jaar was net zoals 2020 een zeer goed jaar voor de domeinnaamsector. De coronacrisis en de bijhorende beperkingen dwongen bedrijven en burgers meer dan ooit om online actief te zijn. Dat zorgde voor 230.000 nieuwe registraties.   

De pandemie bracht een versnelling in de digitalisering van onze samenleving teweeg. We zien intussen dat die transitie niet tijdelijk was, maar duurzaam is. De domeinnamen die tijdens de crisisperiode werden geregistreerd, zijn ook grotendeels hernieuwd. Dit vertaalde zich in een hernieuwingsratio van 88 procent, waarmee we de koplopers zijn in de sector. Met de nieuwe registraties en de hoge hernieuwingsgraad overschreden we in 2021 de kaap van 1,7 miljoen actieve .be-domeinnamen.  

Bovenstaande resultaten leidden in combinatie met een kostbewuste aanpak, het voorbije jaar tot een winst van 440.000 euro.  

In wat onze organisatie doet staan een aantal peilers centraal die de basis vormen waarop we dergelijke mooie resultaten kunnen realiseren.  

Duurzaamheid 

Al jaren focussen we sterk op het duurzame karakter van al onze activiteiten. Duurzaamheid betekent voor ons uiteraard ecologie, maar we willen ook iets teruggeven aan de maatschappij, door bijvoorbeeld digitale inclusie te bevorderen.  

Een mooi voorbeeld daarvan is onze zeer actieve rol binnen DigitalForYouth waardoor we in het voorbije jaar 3.850 laptops hebben verdeeld aan organisaties die jongeren in België digitale vaardigheden bijbrengen.  

Veiligheid 

Het is ook onze missie om iedereen in ons land een veilige internetervaring te bieden. Daarom hechten wij veel belang aan onze interne security en aan cybersecurity in het algemeen.  

We zijn er rotsvast van overtuigd dat een veilige .be-zone op lange termijn zal leiden tot meer consumentenvertrouwen en dus ook tot een meer digitale en inclusieve maatschappij. Dit zal er op zijn beurt weer voor zorgen dat we bijdragen aan een maatschappij die efficiënter omgaat met de schaarse middelen op onze wereld.  

Hybride werken 

Als gevolg van de pandemie biedt DNS Belgium een flexibele werkstructuur, waarbij elk medewerker kan beslissen om al dan niet op afstand werken of op kantoor te werken. Met polls trachtten we op de hoogte te blijven van de voor- en nadelen van het hybride werken om zo na te gaan hoe we onze medewerkers het best kunnen ondersteunen bij eventuele uitdagingen. 

Welzijn op het werk 

We zetten volop in op werknemerstevredenheid omdat we uitgaan van het principe dat tevreden medewerkers ook efficiënte medewerkers zijn. Onze productiviteitsmetingen tonen aan dat er een positieve correlatie bestaat tussen beide. 

De resultaten van onze tevredenheidsenquête zijn enorm positief. Kort samengevat kunnen we stellen dat onze medewerkers zich gewaardeerd voelen door DNS Belgium. Ze krijgen de middelen en de informatie die nodig zijn om goed werk te leveren en waarderen onze ethische manier van werken. Uit een psycho-sociale risicoanalyse die we in 2021 lieten uitvoeren in samenwerking met onze externe preventieadviseur IDEWE, bleek dan weer dat er geen indicaties zijn die wijzen richting verhoogde psychosociale belasting bij onze medewerkers.  

Omdat DNS Belgium niet alleen een goede, maar ook een inspirerende werkgever wil zijn organiseerden we in 2021 een inspiratiesessie rond veerkracht. Expert ter zake, Elke Van Hoof van het Huis voor Veerkracht beantwoordde tijdens deze sessie al onze vragen rond stress, burn-out, enz. Daarnaast organiseerden we ook een vrijblijvend traject rond verbindende communicatie in samenwerking met Human Matters. Dat waren drie inspiratiesessies met concrete cases die ons helpen om op een duidelijke en respectvolle manier feedback te geven zonder verwijtend of oordelend te zijn. 

HR-update 

Eind 2021 werkten 35 mensen voor DNS Belgium. 21,4 van hen werkten voltijds. 19,1 van hen waren mannen en 2,3 vrouwen. Van onze 13,3 deeltijdse werknemers, waren 6,4 mannen en 6,9 vrouwen. 32 FTE’s, waarvan 24,4 mannen en 7,6 vrouwen (cijfers volgens onze sociale balans 2021). 

Constanten in ons HR-beleid bleven ook in 2021 onze foutloze HR-administratie, het cafetariaplan en het mobiliteitsbudget. Die laatste kreeg naar aanleiding van gewijzigde wetgeving einde 2021 een grondige update. 

In het kader van performance management waren we eind 2020 al gestart met het ontwikkelen van competentieprofielen in samenwerking met Hudson.  

We onderscheiden vier competentieprofielen in onze organisatie:  

  • Competentieprofiel voor IEDEREEN
  • Competentieprofiel voor de teamleads 
  • Competentieprofiel voor expert in team 
  • Competentieprofiel voor unieke expert. 

In 2021 kregen die verder vorm dankzij de input van vrijwillige medewerkers uit elk departement. Een competentieprofiel kan helpen talent, ontwikkeling en feedback te stimuleren en zo bij te dragen tot een duurzame en inspirerende werkplek.  

Jaarrekening

Resultatenrekening in euro
 

2021

2020

2019

2018

Inkomsten 
Inkomsten uit registratieactiviteiten

7.516.341

7.253.080 7.032.392 6.952.837
Nieuwe namen

1.122.432

1.040.330 939.371 970.672
Hernieuwingen

5.931.759

5.753.722 5.667.617 5.531.609
Transfers 335.422 332.030 292.908 301.422
Reactiveringen

93.528

93.889 101.014 114.672
Services

16.223

15.286 14.079 17.122
Transfers uit quarantaine

16.977

17.823 17.403 17.340
Validering applicatie/Veiling (nieuwe  gTLD   's) - -
Financiële inkomsten

1.404

7.321 839 7.972
Geproduceerde vaste activa - -
Uitzonderlijke inkomsten - - 2.140 -
Totaal inkomsten 7.517.745 7.260.401 7.035.371 6.960.809
 
Kosten 
Personeelskosten

4.162.934

4.006.354 3.815.099 3.641.717
Externe consultancy

294.241

263.551 243.776 235.113
Kosten van de technische operaties

808.063

705.795 755.227 679.902
Algemene kosten

863.426

1.005.672 963.576 1.007.957
Afschrijvingen

551.864

732.782 776.883 778.139
Financiële kosten

29.366

17.581 20.371 19.939
MVO en Duurzaamheid

368.209

351.351 152.428 46.659
Totaal kosten 7.078.103 7.083.086 6.727.360 6.409.426
 
RESULTAAT

439.642

177.315 308.011 551.383

Balans

Activa 2021 2020 2019 2018
Vaste activa 409.215 875.728 1.541.312 2.236.909
Herstructureringskosten - - 525 15.717
Immateriële, materiële en financiële vaste activa

409.215

875.728 1.540.787 2.221.192
Vlottende activa 9.138.561 7.920.586 7.008.618 6.136.859
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Handelsvorderingen

943.663

953.018 809.829 867.836
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Overige vorderingen

26.468

13.831 21.584 20.405
Geldbeleggingen en liquide middelen

7.851.295

6.596.790 5.897.010 5.069.236
Overlopende rekeningen

317.135

356.947 280.195 179.382
Totaal activa

9.547.776

8.796.314 8.549.929 8.373.768

 

Passiva 2021 2020 2019 2018
Eigen vermogen 3.015.886 2.576.244 2.398.929 2.090.918
Overgedragen resultaat

2.576.244

2.398.929 2.090.918 1.539.535
Resultaat van het boekjaar

439.642

177.315 308.011 551.383
Vreemd vermogen 6.531.890 6.220.070 6.151.000 6.282.850
Leveranciers

856.487

739.726 813.946 874.805
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1.030.666

829.892 722.210 814.250
Voorschotten  registrars  

1.217.566

1.250.389 1.349.572 1.367.225
Overlopende rekeningen

3.427.171

3.400.063 3.265.272 3.226.570
Totaal passiva 

9.547.776

8.796.314 8.549.929 8.373.768