Over DNS Belgium en dit verslag

Dit is het jaarlijkse duurzaamheidsjaarverslag van DNS Belgium. DNS Belgium vzw is gevestigd in het Ubicenter aan de Philipssite 5/13 in Heverlee, België en heeft geen andere vestigingen. Alle medewerkers werken op deze locatie. De organisatie heeft geen belangen in andere (dochter)ondernemingen die moeten gerapporteerd worden.

Onze missie is het operationeel en administratief beheren van de domeinnaamzones voor.be,. vlaanderen en .brussels en we focussen hierbij op kwaliteit en veiligheid. We maken het internet toegankelijker door op te treden als tussenpersoon voor alle mogelijke internetspelers op nationaal en internationaal niveau en we moedigen het gebruik van het internet aan via domeinnamen.

We zorgen ervoor dat de door ons beheerde domeinnaamzones constant wereldwijd beschikbaar zijn door te garanderen dat de name servers permanent toegankelijk zijn. In ons algemeen jaarverslag lees je in welke landen onze domeinnamen geregistreerd zijn. In al onze acties stellen we de veiligheid en kwaliteit van het domeinnaamgebruik en bij uitbreiding het internet voorop en trachten we zo het consumentenvertrouwen in de digitale maatschappij te versterken. Naast kwaliteit en veiligheid staat duurzaamheid centraal in de acties van DNS Belgium.

Voor meer informatie over onze kernactiviteiten verwijzen we graag naar ons algemene jaarverslag 2022 en ons financieel jaarverslag. Voor meer informatie over de structuur van de organisatie, corporate governance, de waarden en bestuurders kan je terecht op onze corporate website. Met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan werden geen belangenconflicten vastgesteld. 

Rapportagestandaard

DNS Belgium VZW heeft gerapporteerd in overeenstemming met de GRI Standaarden voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022. Er werd geopteerd de GRI Standaard 2021 te gebruiken. De GRI-inhoudsindex staat hieronder.

Externe borging 

Dit duurzaamheidrapport is niet extern geborgd. Het is evenwel intern geverifieerd en interne experts hebben aanbevelingen gedaan die werden gevolgd.

Dit MVO-jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn niet geconsolideerd in één verslag. Het proces voor het opstellen van het MVO-jaarverslag en het financieel jaarverslag verloopt niet gelijktijdig, omdat ze verschillende aspecten van de organisatie belichten en verschillende gegevens en informatie vereisen. Het auditverslag van de commissaris werd op 15 mei 2023 voorgelegd door de bedrijfsrevisor. Het werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 28 juni 2023 en gepubliceerd op 1 september 2023.

Op de website vind je de jaarverslagen van de afgelopen jaren en onze strategie voor de komende jaren. In het financieel verslag van 2022 is ook het verslag van de bedrijfsrevisoren opgenomen. In de geconsolideerde jaarrekening van DNS Belgium voor 2022 wordt de enige entiteit van DNS Belgium opgenomen, waardoor we een volledig overzicht bieden van onze activiteiten en prestaties. Het financieel verslag wordt jaarlijks extern gevalideerd door de bedrijfsrevisor. Het duurzaamheidsverslag is niet extern gevalideerd.

Er werden in 2022 geen inbreuken vastgesteld op milieuwetten, noch op de sociale of arbeidswetgeving. Ook in het revisorverslag werd geen voorbehoud gemaakt. Sinds 2023 hebben we een due diligence strategie voor domeinnamen. Bekijk de link voor details. Voor 2022 zijn er geen meldingen ontvangen over schendingen van mensenrechten.

Governance

De duurzaamheidsstrategie werd in 2016 goedgekeurd door het bestuursorgaan. Zij hebben ook het ambitieniveau vastgesteld op vijf op vijf. De algemeen directeur en de duurzaamheidsmanager werden belast met de uitvoering van de strategie. Het bestuursorgaan was actief betrokken bij de totstandkoming van deze strategie en het bepalen van de materiële onderwerpen, wat heeft bijgedragen aan de brede acceptatie en implementatie ervan.

Om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen van DNS Belgium gehaald worden stelt de duurzaamheidsmanager jaarlijks een budget op. Voor 2022 bedroeg dat 365.590 euro. Dit wordt elk jaar opgesteld en begeleid door een budgetboek met de jaaractieplannen. Het bestuursorgaan keurt dit budget en de plannen goed, waardoor er een duidelijke financiële basis en richting is voor duurzaamheidsinitiatieven.

De duurzaamheidsmanager houdt het bestuursorgaan maandelijks op de hoogte via het maandrapport. Dit om transparantie en verantwoording te waarborgen. Dit rapport beschrijft de prestaties en resultaten van de afgelopen maand, inclusief de voortgang op het gebied van duurzaamheidsdoelen.  Dit stelt het bestuursorgaan in staat om regelmatig geïnformeerd te worden en waar nodig bij te sturen. Het bestuursorgaan ontvangt het duurzaamheidsrapport en kan hier feedback op geven. De verantwoordelijkheid voor het reviewen en goedkeuren van de gerapporteerde informatie werd gedelegeerd naar de duurzaamheidsmanager. Hij stelt ook het duurzaamheidsjaarverslag op.

Jaarlijks voeren wij een risicoanalyse uit op het hele bedrijf. Onze Risk Assessment approach is gebaseerd op ISO 31000. De verantwoordelijkheid voor de procedure ligt bij de Information Security officer en is goedgekeurd door de algemeen directeur. Onze duurzaamheidsrisico’s worden hierin meegenomen.

Daarnaast zijn er binnen de corporate balanced scorecard van DNS Belgium twee KPI's gedefinieerd voor duurzaamheid. Deze KPI's worden actief gerapporteerd aan het bestuursorgaan, waardoor zij, op regelmatige basis, inzicht krijgen in de vooruitgang van DNS Belgium op het gebied van duurzaamheidsprestaties. Deze twee KPI’s zijn:

  • Duurzame organisatie: Onderneem jaarlijks 10 geslaagde acties (minimaal één per “P”: Planet, Peace, People, Prosperity, Partnerships). Voor 2022 was de score 13.
  • Verlaag de CO2 impact en compenseer de daadwerkelijke uitstoot. De absolute grens voor de CO2 uitstoot is 180 ton CO2 equivalenten/ jaar. Voor 2022 bedroeg deze 131 ton. Deze is gecompenseerd, zie hiervoor dit artikel: www.dnsbelgium.be/nl/nieuws/onze-klimaatvoetafdruk-2022

Communicatie over actuele of mogelijke negatieve impact

DNS Belgium draagt transparante communicatie over haar impact met stakeholders hoog in het vaandel. Wanneer iemand een negatieve impact ondervindt van onze activiteiten of zakelijke relaties kan dit gemeld worden via email op het adres legal@dnsbelgium.be. In 2022 werden er geen meldingen gemaakt.