Digitaal bewustzijn

MVO-jaarverslag 2022

Digitale inclusie bevorderen

Digitale inclusie betekend voor ons dat iedereen in België volwaardig deel kan nemen aan de digitale samenleving. Dat wil niet alleen zeggen dat iedereen toegang moet hebben tot het internet. Maar ook dat iedereen over voldoende digitale skills moet beschikken om op een verantwoorde, veilige manier er gebruik van te maken.

Dat doen we in de eerste plaats door de werking van Digital For Youth te ondersteunen, zowel met mensen als met middelen. Via Digital For Youth bevorderen we digitale inclusie en digitale skills van jongeren.

In 2022 ondersteunden we de organisatie financieel met 325.000 euro. Daarnaast hielpen verschillende medewerkers de organisatie op het vlak van HR, communicatie, legal, IT en finance. Onze algemeen directeur en onze CSR-manager zetelden namens DNS Belgium in het bestuursorgaan van de VZW.

Deze steun, zowel de geldelijke als de personele, zijn de interne KPI’s voor het topic maatschappelijke betrokkenheid. Deze KPI’s haalden we consequent de afgelopen jaren. We blijven stimuleren dat medewerkers de vzw vanuit hun expertisedomein ondersteunen en zo een aspect van maatschappelijke impact toe te voegen aan hun job.

In 2022 namen we in samenwerking met de UCLL de impact van Digital For Youth onder de loep. Uit die impactstudie blijkt dat de laptops die Digital For Youth via jeugdorganisaties doneert, een grote impact hebben op de levens van jongeren. Maar ook voor de organisaties die met jongeren werken, veranderen de laptops veel. De gedoneerde laptops laten hen toe hun aanbod te diversifiëren, waardoor ze een groter publiek bereiken.

DNS Belgium maakt deel uit van DigitAll. Dat is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die werken aan meer digitale inclusie in België. Samen met de andere organisaties uit het ecosysteem willen we een structurele verandering teweegbrengen en de impact op de digitale inclusie in België vergroten. Eind 2021 ondertekenden we het charter digitale inclusie waarmee we de negen engagementen om de digitale kloof te dichten mee onderschreven.

In 2022 legden we de focus vooral op de volgende engagementen uit het charter:

 1. Onderzoeken wat digitale inclusie in de weg staat en hiervoor gemeenschappelijke acties uitwerken
  • We werkten actief mee aan de realisatie van de Digitale Inclusie By Design Index. Deze tool wil aanbieders van digitale diensten inzichten bieden in de drempels die verborgen zitten in hun dienst.
 2. Digitale inclusie buiten de eigen organisatie promoten om het aantal ondertekenaars van dit charter en de impact ervan te vergroten.
  • Dat deden we door de grote digitale inclusie campagne van Digitall in de lente van 2022 mee te ondersteunen.
 3. Acties opzetten om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen mogelijk misbruik.
  • Dat deden we door onze cybersecurity awareness campagne naar ouderen en jongeren.

Toegankelijk internet en diensten

Digitale inclusie betekent ook dat je je website voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk maakt. We willen zelf het goede voorbeeld geven door klare taal te serveren op onze website en hem ook WCAG-compliant te maken. Dat vergt constante waakzaamheid, maar die werd in 2022 beloond met een verlenging van onze Anysurfer-accreditatie.

Volgens DNS Belgium betekent digitale inclusie eveneens dat een domeinnaam voor iedereen betaalbaar moet zijn. We streven er daarom naar om onze domeinnamen aan een lage prijs aan te bieden aan onze registranten en transparant te communiceren over onze tarieven. De KPI die we daarvoor definieerden is kostenefficiëntie, doelstelling daarbij is om onze prijs op een vergelijkbaar niveau te houden met onze buurlanden.

Dat toegankelijkheidsstreven trekken we door naar onze diensten. We proberen in al onze communicatie heldere taal te gebruiken. Dat doen we ook in de ondersteuning van klanten. Onze afdeling Customer Support staat erop laagdrempelige taal te hanteren. Wie met hen contact opneemt, wordt niet alleen uitstekend geholpen, je krijgt ook een begrijpelijke uitleg, zonder jargon, zonder technische complexiteiten.

Ongeveer maandelijks doet het team van Customer Support een steekproef van elkaars cases. Daarin beoordelen collega's elkaar op basis van een model dat op onze noden is gemaakt door Kalepa, een spin-off van de KU Leuven. Wanneer ze het model hebben ingevuld krijgt het team een score voor verschillende aspecten. Met die score weet Customer Support wat de verbeterpunten zijn en waaraan ze extra aandacht moeten besteden schenken.

Digitale skills ontwikkelen

Digitaal bewustzijn betekent dat mensen zich bewust zijn van hun veiligheid online en dat ze op de hoogte zijn van de risico’s die een digitale samenleving met zich meebrengt. We publiceren op onze website regelmatig informatieve artikels over cybersecurity, veilig shoppen online, omgaan met phishing

Jaarlijks voeren we ook een campagne om online veiligheid en het verantwoord gebruik van het internet te stimuleren. In 2022 richtten we ons daarbij specifiek op ouderen, omdat we hun kennis van online veiligheid willen vergroten. De campagne ontstond met de hulp van een aantal organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Brussel zoals de Vlaamse Ouderenraad en het Brussels Ouderenplatform. Digital Ageing waakte er dan weer over dat de toon goed zat en niet belerend of discriminerend was, en dat de boodschap begrijpelijk was voor alle ouderen.

Jongeren probeerden we in 2022 op een uitdagende manier over cybersecurity te laten nadenken. Net zoals in 2021 sponsorden we opnieuw de Cyber Security Challenge en bedachten we enkele opdrachten over DNS. Het is een manier om studenten bewust te maken van het belang van DNS in security en van het feit dat ze, ondanks hun technische achtergrond en sterk analytisch vermogen, soms niet voldoende kennis hebben over DNS.

Als het kan, promoten we leuke initiatieven die jongeren bewust maken van online veiligheid of hun digitale skills helpen ontwikkelen. In 2022 zetten we op onze website en sociale media Hackshield in de kijker. Hackshield is een game waarin kinderen tussen de 8 en 12 jaar als Cyber Agenten zichzelf en anderen moeten beschermen tegen cybercriminelen. Terwijl ze dat doen, leren ze van alles bij over cybersecurity en veilig internetten.

Verder blijven we jongeren natuurlijk sensibiliseren rond online veiligheid, de gevaren van cybercrime, het belang van sterke wachtwoorden… We doen dat op onze eigen website met informatie op maat van jongeren.

KPI’s

Voor de pijler definieerden we de volgende KPI’s:

 • Digital For Youth: Ondersteuning van de organisatie zowel financieel als met mensen. Deze KPI is gehaald.
 • Toegankelijkheid van de website: Behaal en behoud het WCAG 2.1 AA label. Ook die doelstelling is gehaald in 2022.
 • E-inclusie partnerschappen: Lever een actieve bijdrage binnen het netwerk rond e-inclusie en communiceer hierover. Ook deze laatste doelstelling is gehaald in 2022 via o.a. de bijdrage aan de Digitale Inclusie by Design Index en de Edubox over Cybersecurity.

Lees ook