Duurzaamheidsverslag 2018

In 2018 zijn we met een vliegende start begonnen aan het VCDO. Onze grootste uitdaging was het verankeren van de duurzaamheidsstrategie in het dna van ons bedrijf. Dat is bijzonder goed gelukt. Iedere collega heeft zijn/haar steentje bijgedragen en dat leidde tot een vermindering van 18% in CO2-uitstoot t.o.v. 2017 ondanks dat we 1 FTE meer aan boord hadden. Daarnaast ben ik bijzonder fier over onze samenwerking met Coderdojo en met de FOD Economie.

Een druk jaar

2018 was op het vlak van duurzaamheid een druk jaar voor DNS Belgium. We participeerden voor de 2e maal aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen met maar liefst 30 succesvol afgesloten acties. 

Op klimaatvlak was er het eerste volledige kalenderjaar waarin onze klimaatmaatregelen effect hadden, met als gevolg een significante daling van onze CO2-uitstoot. Dit leverde ons een nominatie op als klimaatambassadeur voor de provincie Vlaams-Brabant. Begin 2019 werden we ook effectief verkozen

Onze duurzaamheidsstrategie

Onze duurzaamheidsstrategie kwam tot stand in 2016 en werd in 2017 verder uitgewerkt d.m.v. werkgroepen bestaande uit personeelsleden. Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit vier pijlers. Elke pijler heeft zijn eigen doelstellingen: 

 • Inspirerende werkplek: 
  • We willen een werkplek zijn waar de juiste mensen op een gezonde manier het juiste werk kunnen doen, een plek waar werknemers hun talenten kunnen ontplooien en de ruimte krijgen om grootse zaken te realiseren.
  • We streven ernaar een werkplek te zijn waar mensen bewust voor kiezen om er te werken. Een employer of choice. Dit om sneller en makkelijker goede nieuwe mensen te vinden, maar ook om de goede mensen te houden en de juiste mensen op de juiste posities te krijgen. 
 • Leider in security:
  • We innoveren ons beveiligingsbeleid continu met als doel nul incidenten die gevolgen hebben voor de uptime van onze infrastructuur en een vermindering van het aantal gevallen van misbruik.
  • We nemen een participerende rol op als expert in het Belgische cybersecurity landschap om relevante input te kunnen leveren naar veiligheidsinstanties en naar de pers. 
 • Digitaal bewustzijn: 
  • We vergroten het bewustzijn rond gebruik en de positieve aspecten van het internet bij bepaalde doelgroepen (kinderen, ouderen, personen met een beperking, KMO’s die nog niet online zijn). 
 • Duurzame keten:
  • We nemen een voorbeeldrol op binnen onze invloedsfeer door onze partners (leveranciers en verkoopkanalen) aan te zetten om hun eigen business op een duurzame manier te ontwikkelen.
  • We stellen een actieplan op van maatschappelijke en milieu-initiatieven die we de komende jaren gaan ondernemen en zorgen voor een duurzame verankering binnen onze directe omgeving.  

De uitwerking van iedere pijler is in handen van een werkgroep samengesteld uit personeelsleden. 

Inspirerende werkplek

2018 was een jaar waarin we een belangrijke shift in ons HR-beleid maakten naar een meer duurzame begeleiding en evaluatie van onze werknemers. In plaats van een jaarlijkse evaluatie schakelden we over op een systeem van continue feedback en een open coaching cultuur. We kozen voor een aanpak die meer aansluit bij de dagdagelijkse manier van samenwerken, niet hiërarchisch maar vanuit wederzijds respect en 2-way feedback.

Daarnaast bleven we aandacht hebben voor een duurzame inzetbaarheid van onze collega’s met een focus op fysieke en mentale gezondheid, veerkracht, engagement en talentontwikkeling. We zetten volop in op fysieke gezondheid met 3 fitheidsmetingen en aandacht voor gezonde voeding en drinkbaar kraantjeswater. 

DNS Belgium voert een HR-beleid waarin we streven naar communicatie, transparantie en gelijkheid. De werkgroepen die instaan voor de uitwerking van de duurzaamheidsstrategie per pijler zijn daar een mooi voorbeeld van. 

We boden onze medewerkers de mogelijkheid via het cafetariaprogramma te kiezen voor duurzame mobiliteit. Bijna de helft van alle medewerkers koos voor een duurzame mobiliteitsshift door hun parkeerplaats op te geven in ruil voor o.a. de mogelijkheid een fiets te leasen. 

Tenslotte was 2018 een jaar waarin we fors investeerden in talent development. De focus lag hierbij op externe opleidingen, zelfstudie, on-the-job learning en coaching. Zo organiseerden we o.a. een Ripe-training in het najaar die we openstelden voor deelnemers uit verschillende Europese landen. 

Leider in security

Bij het opstellen van onze duurzaamheidsstrategie in 2016 kwamen operationele stabiliteit, privacy en informatieveiligheid en policy compliance als belangrijkste thema’s naar voren. 2018 was op dat vlak een uitdagend jaar voor ons, met name door de invoering van de Europese Privacyrichtlijn (GDPR)

Bij de invoering van de GDPR kozen we ervoor om onze kennis te delen met onze registrars d.m.v. een informatiecampagne via nieuwsbrieven en publicaties op onze website. We vertaalden de richtlijn naar een praktische handleiding voor onze registrars. 

Op Europees niveau werkten wij, samen met onze collega registries, aan de ontwikkeling en promotie van het CENTR Member Security Maturity Model. Dit model staat de registries toe zich te vergelijken met anderen wat betreft de veerkracht van hun eigen informatieveiligheid. Het biedt hen bovendien inzicht in hoeverre ze gewapend zijn tegen mogelijke toekomstige informatiebeveiligingsincidenten. 

We werkten in 2018 ook samen met verschillende beleidsverantwoordelijken in ons land om de veiligheid van het Belgische internet te vergroten. Zo sloten we in december 2018 een samenwerkingsprotocol af met de FOD Economie om snel valse webshops offline te halen. Ook met het CERT en het CCB (Centre for Cyber Security Belgium), de FOD Binnenlandse Zaken en Child Focus zaten we samen in dit kader. 

Onze eigen inspanningen om valse webshops op te sporen resulteerde in het offline halen van 2931 domeinnamen. 

Digitaal bewustzijn

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen in 2018 was de release van onze nieuwe corporate website met het AnySurfer certificaat. Dnsbelgium.be is nu perfect toegankelijk voor slechtzienden en (kleuren)blinden, ouderen en mensen met een handicap. 

Daarnaast zetten we volop in op onderwijs en vorming bij jongeren. We boden onderdak aan de CoderDojo van Leuven waardoor een 40-tal kinderen konden leren programmeren met Scratch. 

Met Curious Cats, de ontwikkelaars van het onderwijsspel Ava & Trix, startten we een traject op om een episode te ontwikkelen over de werking van het internet. Dit lespakket heeft als doelstelling om kinderen, en dan vooral meisjes, te enthousiasmeren voor wetenschappen en techniek. 

Duurzame keten

CO2-voetafdruk

2018 was het eerste volledige jaar waarin de resultaten van onze klimaatacties van de voorafgaande jaren zichtbaar werden. Dat resulteerde in een significante daling van onze CO2-uitstoot met maar liefst 18% t.o.v. 2017. 

Carbon footprint ( uitgedrukt in ton CO2)
  ISO Scope 1  ISO Scope 2  ISO Scope 3  Totaal Vermeden %
Direct energieverbruik gebouwen 3 12 - 15 - 7,1%
Aankopen en inputs - - 4 4 - 1,7%
Afvalverwerking - - 0,3 0,3 - 1 0,1%
Mobiliteit werknemers - - 123 123 - 57,9%
Buitenlandse dienstverplaatsingen - - 21 21 - 9,7%
Vaste materiële activa - - 50 50 - 23,6%
Totaal 3 12 198 213 - 1  
Per domeinnaam       0,00013    
Per VTE       7,1    

Het directe energieverbruik van de gebouwen, en dan voornamelijk het elektriciteitsverbruik, kende de sterkste daling met meer dan 60%. Dat heeft twee redenen: minder elektriciteitsverbruik en een groter aandeel van groene stroom. 
Ook het aantal vliegtuigreizen (in afgelegde km) lag significant lager. 

Een van de acties die we ondernamen om dat te bewerkstelligen was onze steun aan het CENTR Remote Participation Project. Doordat onze medewerkers remote konden deelnemen aan de CENTR-workshops was er minder behoefte aan vliegtuigreizen. Daarnaast konden ook meer collega’s de debatten volgen. Deze mogelijkheid werd aan alle CENTR-leden geboden. 

Vergelijking voetafdruk (in ton CO2)
  2016 2017 2018 Reductie 16 - 17 Reductie 17 - 18
Direct energieverbruik gebouwen 75 39 15 - 47,9% - 61,4%
Aankopen en inputs 2,9 3,7 3,6 30,2% - 3,3%
Afvalverwerking 0,2 0,3 0,3 50,5% 0,0%
Mobiliteit werknemers 129 117 123 - 9,1% 5,2%
Buitenlandse dienstverplaatsingen 38 48 21 26,7% - 57,2%
Vaste materiële activa 46 51 50 11,9% - 2,6%
Totaal 290 259 213 - 10,7% - 18,0%
Per domeinnaam 0,00019 0,00016 0,00013 - 12,7% - 18,0%
Per VTE 11,5  8,9 7,1 -22,9% - 20,0%

Mobiliteit zorgde voor de belangrijkste voetafdrukstijging in 2018, in het bijzonder de dienstwagenverplaatsingen. De mobiliteitsvoetafdruk (dienstverplaatsingen plus woon-werkverkeer) nam toe met 5%. Dat komt voornamelijk omdat de totale afstand met de wagen steeg met 0,6% ten opzichte van 2017. Aangezien het personeelsbestand (in aantal VTE) in 2018 steeg met 2,4%, is een stijging van de totale wagenafstand met 0,6% nog beperkt. 

We organiseerden in 2018 een cursus eco-driving voor alle personeelsleden. Helaas heeft die niet het gewenste effect gehad. Op basis van nauwkeurige actuele emissiegegevens van de dienstwagens blijkt dat 18 van de 23 wagens een toegenomen verbruik en CO2-uitstoot per kilometer kenden, terwijl slechts 5 een daling kenden. Daardoor steeg de gemiddelde directe CO2-uitstoot per kilometer in 2018 ongeveer met 3% tegenover 2017.

In 2018 lag de globale voetafdruk met bijna een derde onder het reductiescenario van het klimaatplan en met bijna een kwart onder het 430 ppm reductiescenario per domeinnaam. In 2017 kwam de voetafdruk per domeinnaam (alle activiteiten nodig voor een domeinnaam voor een volledig jaar) nog overeen met de directe CO2-uitstoot van 1 km met een gemiddelde wagen rijden, in 2018 kwam de voetafdruk overeen met een afstand van 820 meter met de wagen rijden.

Compensatie van onze CO2-uitstoot

Onze CO2-uitstoot van 2018 compenseren we via steun aan verschillende VCS- (Verified Carbon Standard) of Gold Standard-gecertificeerde projecten. Dit jaar steunen we:

 • Herbebossingsprojecten in Kenya en het Amazonegebied
 • Een project in India en Kenya rond energie efficiënte kookstoofjes 
 • Een waterputtenprogramma in Uganda 
 • Een geothermische energiecentrale in Indonesië die energie opwekt uit natuurlijke warmwaterbronnen. 

Meer informatie over deze programma’s kan je vinden op de website van www.carbonfootprint.com

Naast deze projecten in het buitenland steunden we ook een herbebossingsproject in Essene, Vlaams-Brabant via www.planteenbos.be.

VCDO

Net als in 2017 namen we deel aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Dit keer schreven we ons in met 32 acties, waarvan er uiteindelijk 30 positief afgerond werden. Een belangrijke actie was de verdere integratie van ons duurzaamheidsbeleid in onze bedrijfsvoering. Daarom voerden we een verplichte duurzaamheidscheck in voor alle projecten, naast de reeds bestaande checks rond privacy en information security en financiën. 

Het merendeel van deze acties staat hierboven reeds beschreven. Hier volgen nog enkele kleine acties die we ondernamen in 2018: 

 • Een sensibiliseringsactie over vervuiling door blikjes
 • Deelname aan sportieve evenementen zoals 
  • Bike to close the Gap @ Circuit van Zolder
  • De Warmathon tijdens de Warmste Week van Studio Brussel
 • Sensibiliseringsactie rond het doven van de verlichting na een vergadering
 • Opname van duurzaamheidseisen bij aankoop van verbruiksgoederen, catering en IT-materiaal
 • Omschakeling naar een bio-fruitleverancier die wekelijks vers biologisch geteeld fruit komt leveren op ons kantoor

Helaas zijn niet alle ingediende acties gelukt. Door omstandigheden zijn we er niet in geslaagd om enkele personeelsleden door Child Focus te laten trainen in het geven van de workshop Internet Safe & Fun. Zij konden deze workshop dan ook niet geven op Safer Internet Day zoals we gepland hadden. 

De 30 geslaagde acties waren echter wel ruim voldoende om ons het charter toe te kennen. 

Stakeholder management

Bij het opstellen van onze duurzaamheidsstrategie hebben we verschillende belangrijke stakeholdergroepen gedefinieerd. Deze consulteerden we bij de totstandkoming van onze duurzaamheidsstrategie. Daarnaast heeft DNS Belgium reeds lang een traditie op het vlak van stakeholderconsultatie. 

Ook in 2018 organiseerden we verschillende bijeenkomsten met onze belangrijkste stakeholders. Het registrarforum, het overlegorgaan met onze registrars, vond driemaal plaats. Het strategisch comité voor de .be, het overlegorgaan waarin afgevaardigden van de verschillende federale overheidsdiensten zetelen, kwam een keer samen en onze beleidsraad vergaderde vier keer. 

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.