Een jaar van inspanning en erkenning

Financieel verslag 2019

De cijfers van 2019 liggen in de lijn van die van de vorige jaren. Het aantal registraties en hernieuwingen kwam in de buurt van onze verwachtingen. Voor beide noteerden we nog altijd een lichte groei. Dat is uiteraard een heel positieve situatie voor DNS Belgium als registry in een mature markt.

Duurzaam ketenbeheer

2019 was voor DNS Belgium een zeer succesvol jaar op het vlak van duurzaam ketenbeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het begin van 2019 riep het milieu-infopunt voor de KMO (MiK) DNS Belgium uit tot klimaatambassadeur voor Vlaams-Brabant. Die titel hebben we te danken aan ons ambitieus klimaatprogramma en het feit dat we twee jaar eerder dan voorzien klimaatneutraal werden. Omwille van de inspanningen die DNS Belgium levert op het vlak van klimaat, cybersecurity, internationale samenwerking, kennisoverdracht en onderwijs reikte Voka, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, ons zijn charter duurzaam ondernemen uit. 

Dat de Europese belangenorganisatie voor ccTLD 's ons in de bloemetjes zette voor onze initiatieven met betrekking tot veiligheid en kennisdeling met registries uit de andere landen, deed extra deugd. 

Digitaal bewustzijn

DNS Belgium bleef in de prijzen vallen in 2019. Feweb bekroonde onze nieuwe website met de award ‘best website of the year’. En dat onze website ook het AnySurfer-label heeft gekregen, past natuurlijk helemaal bij onze doelstelling om het internet voor iedereen toegankelijk te maken.
 
Verder hielden we in 2019 samen met onze partner Close the Gap een nieuwe vzw, DigitalForYouth.be boven de doopvont. Het doel van deze vzw is om jongeren tussen de 6 en 24 jaar digitale vaardigheden bij te brengen. Dat kan gaan van digitale media gebruiken tot software programmeren. DigitalForYouth.be doet dat door hernieuwde tweedehandslaptops gratis ter beschikking te stellen van organisaties die jongeren digitale skills bijbrengen.

Om het digitaal bewustzijn bij jongeren nog meer aan te wakkeren, hebben we een bijdrage geleverd aan het lessenpakket van Ava & Trix. Dat heeft als missie om kinderen – vooral meisjes – tussen 8 en 11 jaar enthousiast te maken voor wetenschap. Het lespakket stimuleert kwaliteitsvol onderwijs, gendergelijkheid en innovatie en wordt daarom gratis aangeboden aan scholen en individuele spelers. DNS Belgium werkte samen met Ava & Trix aan een episode over het internet

Dat die inspanningen hun vruchten afwerpen, bleek uit het marktonderzoek dat we deden. Vooral bij jongeren, ondernemers en domeinnaamhouders is het vertrouwen in en de kennis over het internet groot. Voor hen blijft .be ook de meest betrouwbare en populaire domeinnaamextensie.

Leider in security

Zoals altijd ging ook in 2019 onze bijzondere aandacht uit naar veiligheid op het internet. Zo namen we verschillende acties op het vlak van fraudebestrijding. Daardoor konden we ruim 5700 domeinnamen proactief uit de .be-zone halen. We streven ernaar de surfer een zo fraudevrij mogelijk internet aan te bieden en werken daarvoor actief samen met de relevante overheidsdiensten

Inspirerende werkplek

DNS Belgium wil ook een inspirerende werkplek zijn voor zijn medewerkers. Daarom bleeft welzijn op het werk ook in 2019 een belangrijk thema. In 2018 zijn we gestart zijn met een fit@work programma en dat hebben we in 2019 verdergezet. Elke medewerker kon vrijblijvend deelnemen en gedurende het hele jaar zijn of haar vooruitgang in kaart brengen. 

Daarnaast organiseerden we drie inspiratiesessies met als rode draad energy@work. De eerste sessie legde de focus op burn-out, chronische vermoeidheid en stress. Deelnemers leerden signalen te herkennen en hoe ermee om te gaan. In het najaar vond een inspiratiesessie rond voeding plaats om medewerkers op een interactieve manier te laten kennismaken met voeding die kracht en energie geeft. De laatste inspiratiesessie van 2019 draaide volledig rond slaap. De boeiende uiteenzetting over slaappatronen en factoren die slaap, rust en energie beïnvloeden, werd aangevuld met bruikbare tips en tricks om beter te slapen.

In het najaar introduceerden we in onze organisatie het principe Sociocratie 3.0. Dat geeft praktische handvatten aan iedereen die bewuster en effectiever wil samenwerken in een organisatie. In 2020 organiseren we een op maat gemaakte tweedaagse opleiding rond dat thema.

Alle bovenvermelde inspanningen kunnen we natuurlijk alleen maar realiseren met een geweldig team. Op het einde van 2019 werkten er 35 personeelsleden voor DNS Belgium. In de loop van 2019 hebben we ons Engineering team uitgebreid, zodat het nog meer met Research & Development bezig kan zijn. We zochten en vonden ook versterking voor ons Customer Support team. In cijfers hadden we op 31 december 2019 32 FTE’s, waarvan 7,6 vrouwen en 24,4 mannen.

Al het voorgaande kadert in een stabiele, mature omgeving die op financieel vlak heel voorspelbaar en gezond is en dat ook zal blijven in de toekomst. DNS Belgium neemt veel initiatieven, maar doet dat met beperkte financiële middelen. Daarom hechten we er als organisatie heel veel belang aan die middelen uiterst efficiënt in te zetten. 

Jaarrekening 

Resultatenrekening in euro

  2019 2018 2017 2016
Inkomsten 
Inkomsten uit registratieactiviteiten 7.032.392 6.952.837 6.864.036 6.013.185
Nieuwe namen 939.371 970.672 1.031.574 933.612
Hernieuwingen 5.667.617 5.531.609 5.383.036 4.692.950
Transfers 292.908 301.422 316.341 268.670
Reactiveringen 101.014 114.672 99.182 94.247
Services 14.079 17.122 17.366 6.160
Transfers uit quarantaine 17.403 17.340 16.537 17.546
Validering applicatie/Veiling (nieuwe gTLD 's) - - - -
Financiële inkomsten 839 7.972 8.358 6.400
Geproduceerde vaste activa - - 541.224 750.144
Uitzonderlijke inkomsten 2.140 - 2.913 124
Totaal inkomsten 7.035.371 6.960.809 7.416.531 6.769.853
 
Kosten
Personeelskosten 3.815.099 3.641.717 3.317.571 2.806.533
Externe consultancy 243.776 235.113 590.433 844.642
Kosten van de technische operaties 755.227 679.902 925.546 1.060.552
Algemene kosten 963.576 1.007.957 1.207.431 971.903
Afschrijvingen 776.883 778.139 522.075 402.581
Financiële kosten 20.371 19.939 15.372 21.559
Duurzaamheid 152.428 46.659 92.497 36.225
Totaal kosten 6.727.360 6.409.426 6.670.925 6.143.995
 
RESULTAAT 308.011 551.383 745.606 625.858

Balans 

Activa

2019 2018 2017 2016
Vaste activa
Herstructureringskosten 525 15.717 30.910 46.102
Immateriële, materiële en financiële vaste activa 1.540.787 2.221.192 2.882.806 2.783.924
Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Handelingsvorderingen 809.828,94 867.836 833.895 968.044
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Overige vorderingen 21.584 20.405 21.642 48.938
Geldbeleggingen en liquide middelen 5.897.010 5.069.236 3.674.035 2.801.407
Overlopende rekeningen 280.195 179.382 225.574 260.427
Totaal activa 8.549.929 8.373.768 7.668.862 6.908.842

 

Passiva

2019 2018 2017 2016
Eigen vermogen
Overgedragen resultaat 2.090.918 1.539.535 793.930 168.072
Resultaat van het boekjaar 308.011 551.383 745.606 625.858
Vreemd vermogen
Leveranciers 813.946 874.805 751.117 954.101
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 722.210 814.250 805.581 599.469
Voorschotten registrars 1.349.572 1.367.225 1.371.357 1.405.649
Overlopende rekeningen 3.265.272 3.226.570 3.201.271 3.155.693
Totaal passiva  8.549.929 8.373.768 7.668.862 6.908.842