Vertrouwen in de toekomst

Financieel verslag 2018

Een goed jaar

2018 was een goed jaar voor DNS Belgium. Er waren in 2018 iets minder registraties van nieuwe domeinnamen dan we hadden beraamd. Maar daar stond tegenover dat het aantal hernieuwingen onze inschattingen overtrof, zodat onze inkomsten toch in lijn van de verwachtingen lagen.

Onze kosten zijn voorspelbaar. Dat maakt dat we ze, net zoals de voorbije jaren, ook in 2018 goed onder controle hadden. Ze stemden volledig overeen met wat we gebudgetteerd hadden. Goede inkomsten en gecontroleerde kosten zorgden ervoor dat we een mooie winst genereerden. Dat we dit jaar na jaar doen, resulteert in een mooie groei van onze cashflow. Dit maakt van DNS Belgium een financieel zeer gezonde organisatie.

Los van het financiële onthouden we van 2018 vooral enkele mooie operationele realisaties, waarop we terecht trots zijn.

Duurzaamheid

  • Ons ambitieus klimaatprogramma, onze inspanningen om klimaatneutraal te zijn en de inspanningen om onze CO2-uitstoot – ook die uit het verleden – te reduceren en te compenseren, werden door VOKA beloond. In 2018 werd DNS Belgium genomineerd als klimaatambassadeur voor Vlaams-Brabant
  • In 2018 hebben we onze website vernieuwd. Ze is nu volledig AnySurfer-compliant. Dat betekent dat onze website ook perfect toegankelijk is voor slechtzienden, (kleuren)blinden, ouderen en mensen met een handicap of een beperking.

Veiligheid

  • Vanaf 1 december 2018 kunnen we in samenwerking met de FOD Economie frauduleuze websites binnen de 24 uur offline halen zonder daarvoor een lange procedure te doorlopen. We zorgen er samen voor dat de consument .be-websites 100 procent kan vertrouwen.
  • Omdat DNS Belgium privacy hoog in het vaandel draagt, zijn we uiteraard GDPR-compliant. Als beheerder van .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen betekende dit vooral dat we sinds 2018 nog minder persoonlijke data tonen wanneer je opzoekt wie achter een bepaalde domeinnaam zit. 

Welzijn op het werk

  • We vinden de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers belangrijk. Daarom organiseerden we in 2018 een fit@work-programma met vrijwillige fitheidsmetingen van onze mensen. De deelnemers aan het programma kregen een fitbit-horloge en toegang tot een platform waar ze voor zichzelf doelen kunnen stellen en hun resultaten kunnen opvolgen. De deelnemers krijgen regelmatig challenges van de fit@work-coach binnen DNS Belgium.
  • Met het oog op het continu coachen van onze medewerkers, hebben we enkele nieuwe procedures opgestart. Dergelijke coaching vervangt de klassieke evaluaties en omvat een persoonlijk – en volledig vrijwillig – opleidingsplan en -budget. 

Customer trust en cybersecurity

  • Sinds 2010 – toen nog als pionier in onze sector – nemen we onze verantwoordelijkheid op om dagelijks onze registraties te screenen en te annuleren wanneer de registratiegegevens niet betrouwbaar genoeg zijn. 
  • Al sinds 2013 staat het opbouwen van customer trust hoog op de agenda van DNS Belgium. Ondanks die al hoge aandacht voor veiligheid, legt DNS Belgium in 2019 haar focus nog meer op cybersecurity.
  • Daarnaast blijven we als organisatie uiteraard streven naar operational excellence en zullen we verder investeren in onze volgehouden zoektocht naar meer efficiëntie. 
  • Duurzaamheid in de brede zin van het woord blijft natuurlijk ook in 2019 een belangrijke doelstelling. Onze grootste focus ligt op het ondersteunen en stimuleren van de digitale maatschappij en in het bijzonder de jeugd o.a. via CoderDojo, Child Focus, Ava & Trix

Personeel

Op het einde van 2018 werkten er 32 personeelsleden voor DNS Belgium. Begin 2018 boden we een interimkracht op de customer support afdeling een vast contract aan en in de loop van 2018 gebeurde er ook nog een extra aanwerving voor external relations. De populatie binnen de andere departementen bleef stabiel, al realiseerden we ons wel dat een uitbreiding van het engineering team een noodzaak is voor 2019 in het kader van R&D.

 

Jaarrekening

Resultatenrekening in euro

  2018 2017 2016 2015
Inkomsten 
Inkomsten uit registratieactiviteiten 6.952.837 6.864.036 6.013.185 5.081.771
Nieuwe namen 970.672 1.031.574 933.612 1.001.285
Hernieuwingen 5.531.609 5.383.036 4.692.950 3.721.457
Transfers 301.422 316.341 268.670 220.396
Reactiveringen 114.672 99.182 94.247 93.908
Services 17.122 17.366 6.160 6.055
Transfers uit quarantaine 17.340 16.537 17.546 17.077
Validering applicatie/Veiling (nieuwe gTLD 's) - - - 21.593
Financiële inkomsten 7.972 8.358 6.400 7.805
Geproduceerde vaste activa - 541.224 750.144 316.058
Uitzonderlijke inkomsten - 2.913 124 22.731
Totaal inkomsten 6.960.809 7.416.531 6.769.853 5.428.365
 
Kosten 
Personeelskosten 3.641.717 3.317.571 2.806.533 2.908.851
Externe consultancy 235.113 590.433 844.642 300.752
Kosten van de technische operaties 679.902 1.018.043 1.060.552 879.879
Algemene kosten 1.054.616 1.207.431 1.008.128 789.771
Afschrijvingen 778.139 522.075 402.581 391.561
Financiële kosten 19.939 15.372 21.559 20.540
Totaal kosten 6.409.426 6.670.925 6.143.995 5.291.354
 
RESULTAAT 551.383 745.606 625.858 137.011

Balans in euro

Activa

2018 2017 2016 2015
Vaste activa
Herstructureringskosten 15.717 30.910 46.102 70.307
Immateriële, materiële en financiële vaste activa 2.221.192 2.882.806 2.783.924 2.030.998
Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Handelingsvorderingen 867.836 833.895 968.044 876.448
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Overige vorderingen 20.405 21.642 48.938 7.450
Geldbeleggingen en liquide middelen 5.069.236 3.674.035 2.801.407 1.937.645
Overlopende rekeningen 179.382 225.574 260.427 276.742
Totaal activa 8.373.768 7.668.862 6.908.842 5.199.590

 

Passiva

2018 2017 2016 2015
Eigen vermogen
Overgedragen resultaat 1.539.535 793.930 168.072 31.061
Resultaat van het boekjaar 551.383 745.606 625.858 137.011
Vreemd vermogen
Leveranciers 874.805 751.117 954.101 630.924
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 814.250 805.581 599.469 664.355
Voorschotten registrars 1.367.225 1.371.357 1.405.649 1.370.827
Overlopende rekeningen 3.226.570 3.201.271 3.155.693 2.365.412
Totaal passiva  8.373.768 7.668.862 6.908.842 5.199.590