Duurzaamheidsverslag 2019

“Duurzamer zijn betekent voor DNS Belgium niet alleen minder negatieve impact hebben op de natuur, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van iedereen in onze maatschappij. Het mooiste bewijs hiervan: de verschillende projecten die we uitvoerden in 2019 en waar we zeer trots op zijn. We blijven onze focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen behouden en streven ernaar om de beste leerling van de klas te worden. Bovendien willen we een bron van inspiratie zijn voor alle stakeholders waarmee we in aanraking komen. Er is dus nog werk aan de winkel, maar wij zetten dapper door!”

In 2019 nam DNS Belgium voor het derde jaar op rij deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen met 17 acties. We realiseerden deze allemaal met een blijvende impact voor het bedrijf en de samenleving. Zo was er de release van de Codekrakers, een module binnen het lespakket Ava & Trix over de werking van het internet en richtten we een nieuwe vzw op: DigitalForYouth.be. 

Op het vlak van cyberveiligheid werden we lid van de Cyber Security Coalition en investeerden we in de robuustheid van het internetverkeer in België door de installatie van lokale anycast servers in het netwerk van de grootste operatoren van ons land. 

Voor de doelstelling “inspirerende werkplek” bleef het beleid om medewerkers inspraak te geven via diverse werkgroepen van kracht. Daarnaast werd er actief ingezet op de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers. 

2019 was ook het jaar waarin wij onze rol als klimaatambassadeur voor de provincie Vlaams-Brabant oppakten en verdere stappen ondernamen om onze CO2-uitstoot zo veel als mogelijk te beperken. We mogen terecht fier zijn op onze inspanningen. We realiseerden voor het derde jaar op rij een enorme verkleining van onze klimaatvoetafdruk. Met een besparing van maar liefst 11,9% ten opzichte van onze uitstoot in 2018 kwamen we uit op 187 ton CO2 voor 2019. Alle collega’s droegen hier hun steentje aan bij. Dat bewijst het resultaat van de medewerkersmobiliteit. De CO2 uitstoot daalde voor dit onderdeel  met maar liefst 29,5%. Per  voltijds equivalent is de voetafdruk gedaald met 17%, naar 5,8 ton CO2. Per domeinnaam bedraagt de voetafdruk 117 gram CO2, evenveel als de directe CO2-uitstoot van een rit van 740 kilometer met een gemiddelde wagen.

Inspirerende werkplek

In 2019 bouwden we, voor wat het HR-luik van onze duurzaamheidsstrategie betreft, verder op de afgelopen jaren. We behielden het systeem van continue feedback en bleven inzetten op opleiding, persoonlijke groei en inspraak voor onze medewerkers. Steeds meer collega’s stelden voor zichzelf een persoonlijk opleidingsplan op. In totaal volgden 25 collega’s 56 verschillende trainingen. Dat was goed voor 694 uren opleiding en training. 

Er was speciale aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze collega’s. We organiseerden verschillende workshops over burn-outpreventie, mentale rust en energie. In het fit@work-programma combineerden we verschillende sportieve challenges met een fitheidstest.
Ook het aantal collega’s die zich engageerden om hun deel bij te dragen in de mobiliteitsshift steeg. In 2019 legden we 29.118 km woon-werk verkeer met de fiets af. 14 collega’s deden dat op een leasefiets

Leider in veiligheid

In 2019 bleef cybersecurity een belangrijk aandachtspunt binnen onze bedrijfsstrategie. Na een positive doorlichting verlengden we onze ISO27001 certificering voor de volgende 3 jaar. 

We investeerden in lokale anycast nodes die we binnen de netwerken van de verschillende Belgische internetproviders plaatsten. Dat deden we onder andere om de robuustheid van het Belgische internet te verhogen. 
Onze samenwerking met de FOD Economie en onze eigen inspanningen om malafide domeinnamen op te sporen resulteerden in een recordaantal van 5734 ingetrokken .be-domeinnamen.

We werden lid van de Cyber Security Coalition, een uniek partnerschap waarbij spelers uit de academische wereld, openbare instanties en de private sector de krachten bundelen in de strijd tegen cybercriminaliteit. In onze communicatie via onze website en sociale media spendeerden we ruim aandacht aan online veiligheid. We ondersteunden in oktober de nationale cyberveiligheidscampagne van het CCB en de Cyber Security Coalition via onze eigen communicatiekanalen. 

Ook internationaal werkten we samen met onze collega registries binnen CENTR en ICANN .  

Digitaal bewustzijn

In de maand maart lanceerden we in het bijzijn van minister Philippe De Backer en Prof. Em. Pierre Verbaeten de Codekrakers. Dat is een episode binnen het educatieve spel Ava & Trix. Hierin wordt de werking van het internet uitgelegd op een laagdrempelige en speelse manier aan kinderen van de derde graad van het lager onderwijs. 1 op de 2 basisscholen in Vlaanderen spelen het spel. 

In 2019 namen we de strategische beslissing om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties structureel te ondersteunen. Dit doen we door de SDG-icoontjes op te nemen in onze communicatie via onze website en sociale media. 

Sinds 2008 werken wij samen met Close the Gap vzw voor PC Solidarity. Tot 2018 deelden we op die manier 8086 pc’s uit aan meer dan 900 projecten in België. In 2019 namen we de strategische beslissing om dit project te verzelfstandigen. We richtten hiervoor een nieuwe vzw op: DigitalForYouth.be. Met deze vzw streven we ernaar om alle jongeren veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. Via verschillende oproepen en projecten ondersteunen we scholen en organisaties die zich ertoe verbinden om, samen met ons, de digitale kloof in België te dichten. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting lanceerden we in november 2019 een eerste projectoproep

Duurzame keten

CO2-uitstoot 2019

Wij gebruiken voor het vaststellen van onze klimaatvoetafdruk de Bilan-Carbone-methodologie. Deze is in overeenstemming met de ISO-norm 14064-1 (voor organisaties en bedrijven) en het Greenhouse Gas Protocol.  

Zo verdeelt de ISO-norm onze klimaatvoetafdruk onder in drie domeinen:

  • Domein 1 bestaat uit de directe broeikasgasemissies op de site of van eigen bedrijfswagens. Dit gaat dus om het eigen brandstofverbruik voor verwarming, machines en mobiliteit, en over eventuele lekkages van koelgassen uit koelinstallaties.
  • Domein 2 bestaat uit de indirecte broeikasgasemissies als gevolg van het direct verbruik van aangekochte elektriciteit op de site. Die indirecte emissies zijn de emissies van de elektriciteitsproductie-installaties.
  • Domein 3 ten slotte bevat alle overige indirecte emissies: voor de productie van aangekochte producten (goederen en diensten), de verwerking van afval, het woon-werkverkeer, het transport en de dienstverplaatsingen exclusief eigen bedrijfsvoertuigen.

Onderstaande tabel toont de klimaatvoetafdruk volgens impactcategorie en ISO-domein. De totale voetafdruk voor 2019 bedraagt 187 ton CO2 wat neerkomt op 5,8 ton per VTE of 117 gram CO2-eq per domeinnaam. Dit laatste komt overeen met de directe brandstofemissies van iets minder dan 740 meter autorijden.

Resultaat klimaatvoetafdruk 2019 (in ton CO2)
  ISO Scope 1 ISO Scope 2 ISO Scope 3 Totaal %
Direct energieverbruik gebouwen 12  15  8,1%
Aankopen en inputs     1,9%
Afvalverwerking     0,1%
Mobiliteit werknemers     87  87  46,4%
Buitenlandse dienstverplaatsingen     24  24  13,0%
Vaste materiële activa     57  57  30,5%
Totaal 12 172 187  
Per domeinnaam       0,00012  
Per VTE       5,8  

Het grootste deel van de klimaatvoetafdruk wordt bepaald door Domein 3 indirecte emissies van voornamelijk mobiliteit (woon-werkverkeer en verplaatsingen met dienstwagens).

Het direct energieverbruik van de gebouwen bevat ook het elektriciteitsverbruik van datacenters (Amazon Web Services (AWS). De mobiliteit van werknemers bevat naast het woon-werkverkeer ook de privéverplaatsingen met dienstwagens en de binnenlandse en buitenlandse dienstverplaatsingen met wagens. Deze mobiliteit is verantwoordelijk voor ongeveer 46,4% van onze klimaatvoetafdruk. De buitenlandse dienstverplaatsingen via het vliegtuig zijn verantwoordelijk voor 13%. 

Bij de verwerking van afval wordt er 1,1 ton CO2 vermeden door energierecuperatie van afvalverbranding van restafval (waardoor we emissies van nieuwe elektriciteitsproductie vermijden) en recyclage van papier en PMD (waardoor we emissies van de productie van nieuw papier, plastic en metalen vermijden).

Vergelijking met 2016 – 2018 en ons klimaatplan

Onderstaande tabel bevat de vergelijking van onze klimaatvoetafdruk voor de jaren 2016 tot 2019.

Vergelijking voetafdruk 2016 - 2019 (in ton CO2)
  2016 2017 2018 2019 Reductie '16-'17 Reductie '17-'18 Reductie '18-'19
Direct energieverbruik gebouwen 75 39 15 15 - 47,9% - 61,4% 0,0%
Aankopen en inputs 2,9 3,7 3,6 3,5 30,2% - 3,3% - 1,3%
Afvalverwerking 0,2 0,3 0,3 0,3 50,5% 0,0% - 12,5%
Mobiliteit werknemers 129 117 123 87 - 9,1% 5,2% -29,5%
Buitenlandse dienstverplaatsingen 38 48 21 24 26,7% - 57,2% 18,1%
Vaste materiële activa 46 51 50 57 11,9% - 3,4% 14,9%
Totaal 290 259 212 187 - 10,7% - 18,2% - 11,9%
Per domeinnaam 0,00019 0,00016 0,00013 0,00012 - 12,7% - 18,1% - 11,9%
Per VTE 11,5 8,9 7,1 5,8 - 22,9% - 20,1% - 17,4%

Er is een daling van bijna 12% in de totale klimaatvoetafdruk 2019 in vergelijking met 2018.

De mobiliteit van onze werknemers kende de sterkste daling, namelijk 29,5%. Dit verklaart ook de daling in de totale voetafdruk, aangezien mobiliteit ongeveer de helft van de totale uitstoot van DNS Belgium uitmaakt. We behaalden dit resultaat door onze inspanningen om het woon-werkverkeer zuinig en zo min mogelijk met de wagen te laten verlopen. We legden voor het woon-werkverkeer 29 000 km met de fiets af in 2019. Dit zorgt voor een besparing van 5 ton CO2-eq in vergelijking met hetzelfde aantal afgelegde kilometers in een gemiddelde wagen.

De voetafdruk van de buitenlandse dienstverplaatsingen in 2019 is gestegen ten opzichte van 2018. 

Vaste materiële activa kent een lichte stijging van de voetafdruk, omdat er in ons wagenpark twee dienstwagens zijn bijgekomen en er in vergelijking met het jaar voordien meer ICT-materiaal is aangekocht.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.